Artikel 1 | Identiteit van de verkoper

De online farmacie van apotheek Lamoot NV (hierna vernoemd “apotheek Lamoot” of “Homedi”) biedt haar klanten de mogelijkheid om hun producten online aan te kopen en thuis te laten leveren door een lid van het apotheekteam binnen een gedefinieerde straal rond de apotheek en door een externe koeriersdienst buiten deze straal. De identiteit van Homedi:

Homedi | apotheek Lamoot NV
Brugseweg 2d
8900 Ieper
België

Apotheker-titularis: Apr. Sebastiaan Lamoot
Mail: hallo@homedi.be
Telefoonnummer: +32 (0)57 20 08 55
Ondernemingsnummer: BE 0430.019.212
Bankrekeningnummer: BE13 1325 4772 9739

Artikel 2 | Toepasselijkheid & Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van de verkoper (Homedi | apotheek Lamoot nv) op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (hierna: de “Klant”) van de webshop van Homedi.

Homedi biedt momenteel enkel leveringen aan in België en Nederland.

De Klant moet minstens 18 jaar oud zijn. Aan minderjarige Klanten wordt gevraagd om de bestelling door een ouder of voogd te laten plaatsen. Bij twijfel of de Klant weldegelijk meerderjarig is, kan de bestelling geweigerd worden.

Het plaatsen van de bestelling betekent het aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden die te allen tijde digitaal beschikbaar zijn.

Voorafgaand aan het afronden van de bestelling wordt uitdrukkelijk gevraagd om de algemene voorwaarden te aanvaarden. Deze kunnen worden geraadpleegd alvorens de betaling af te ronden.

Artikel 3 | Ons aanbod en jouw bestelling

Op de online farmacie Homedi, zijn alle apotheekproducten verkrijgbaar met uitzondering van veterinaire geneesmiddelen en voorschriftplichtige geneesmiddelen voor humaan gebruik.

Beperkingen in geldigheidsduur of aanbodspecifieke voorwaarden worden uitdrukkelijk vermeld.

Het aanbod wordt zo nauwkeurig mogelijk beschreven alsook het verloop van de bestelling.

De beschrijving en fotografisch materiaal worden toegepast om de Klant zo waarheidsgetrouw als mogelijk te laten aankopen. Bij eventuele duidelijke menselijke vergissingen behoudt Homedi het recht om de bestelling te weigeren.

De bestelling is compleet en de overeenkomst met Homedi is definitief van zodra voor de betalingstransactie met krediet-of debetkaart de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen is. Betalingsmogelijkheden kunnen digitaal worden geraadpleegd op www.homedi.be. Homedi behoudt het recht om iedere bestelling te weigeren of te annuleren. 

Producten kunnen worden aangekocht door via het icoontje van het apothekerszakje het product toe te voegen aan het winkelmandje. Nadien wordt er gevraagd om de contactgegevens en facturatiegegevens in te geven. Vervolgens kan de wijze van levering worden gekozen. Dit is ofwel een afhaling in één van de afhaalpunten ofwel een levering aan huis in de hieronder weergegeven gemeenten. In de laatste stap wordt een overzichtspagina weergegeven en kan de betaling worden bevestigd. Een bevestiging wordt weergegeven wanneer de aankoop definitief is en de Klant ontvangt een bevestigingsmail omtrent de geplaatste bestelling.

Kortingscodes kunnen worden ingegeven in de tweede stap van het bestelproces. Deze zijn algemeen niet geldig op geneesmiddelen. Afhankelijk van het type van kortingscode kan deze éénmalig of recurrent gebruikt worden.

Artikel 4 | Retours

Ingeval de Klant een consument is:
De consument heeft in beginsel het recht om zonder opgave van redenen de bestelling te herroepen. Dergelijke herroeping is slechts geldig indien deze wordt verricht voor de termijn van 14 kalenderdagen verstreken is, welke aanvangt de dag na deze waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysiek geleverd is.

Om het herroepingsrecht geldig uit te oefenen, moet de consument Homedi via een ondubbelzinnige wijze op de hoogte stellen van zijn beslissing om de bestelling te herroepen, dit per mail gericht aan hallo@homedi.be . Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van het dit modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

De consument moet de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de bestelling te herroepen aan Homedi heeft meegedeeld, terugzenden of afleveren op de fysieke locatie van Homedi te 8900 Ieper, Brugseweg 2d.

De directe kosten van het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de consument.

Indien de consument de bestelling herroept, zal Homedi alle tot op dat moment van de consument ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de consument terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Homedi de artikelen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de artikelen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door Homedi geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De consument kan verantwoordelijk worden gehouden voor de waardevermindering van geleverde goederen, ten gevolge van het hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de kwaliteiten en het functioneren van de goederen in kwestie vast te stellen.

Als uitzondering op het voormelde herroepingsrecht geldt dat dergelijk herroepingsrecht door de consument niet kan worden uitgeoefend voor:
• bestelde geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, van zodra de verzending ervan is aangevangen/deze werden
opgehaald;
• goederen die vervaardigd zijn volgens instructies van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;
• goederen die snel bederven of waarvan de vervaldatum snel zou kunnen worden overschreden;
• goederen waarvan na levering de verzegeling is verbroken, wanneer deze verzegelde goederen niet geschikt zijn voor
terugname omwille van gezondheidsbescherming of hygiënische redenen.

Ingeval de Klant geen consument is:
Goederen of diensten aangekocht bij Homedi worden algemeen niet teruggenomen. De wetgever laat het niet toe om geneesmiddelen en medische hulpmiddelen terug te nemen die de apotheekketen verlaten hebben. Het overige aanbod (verzorgingsproducten, parafarmacie, …) worden om hygiënische redenen ook niet teruggenomen.

Uitzonderingen hierop kunnen zijn: duidelijke eventuele defecten aan de aangekochte goederen die duidelijk geen verband houden met een onjuist gebruik. Defecten of breuk die duidelijk zijn aangebracht door het transport. Tekortkomingen in grootte van het aangekochte product.

Bij een bovenvernoemde correcte reden van een retour dient de Klant dit te vermelden en te staven via hallo@homedi.be binnen de 7 kalenderdagen na de datum van de aankoop. Na onderling contact zullen de instructies voor de retour volgen.

Incorrect ontvangen retours worden verzameld voor een collectieve vernietiging door een bevoegd afvalverwerkend bedrijf.

Artikel 5 | De prijs

Prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven, indexeringen, promoties, … worden automatisch geüpdatet ’s nachts. Prijzen worden steeds geafficheerd in euro, inclusief BTW, belastingen, taksen en diensten. De enige variabele kost die kan worden weergegeven is de eventuele verzendkost en is afhankelijk van de postcode van de Klant. Deze bijkomende kost wordt steeds duidelijk weergegeven voordat de aankoop definitief wordt geplaatst.

Artikel 6 | Betaling

Enkel betalingen die worden ontvangen via de betaalmodules op de website kunnen aanvaard worden. De betalingen worden verwerkt via Mollie B.V. Indien een betaling niet zou aanvaard worden, wordt hiervoor per mail verwittigd. De veilige online betaling en de GDPR wetgeving worden gewaarborgd door SSL technologie. Hiervoor is geen bijkomende software vereist.

Artikel 7 | Conformiteit en Garantie

Homedi garandeert dat de aangeboden goederen beantwoorden aan de normale verwachtingen rekening houdend met de beschrijving en fotografisch materiaal dat weergegeven wordt op de productpagina. Homedi benadrukt echter dat het aangehaalde fotografisch materiaal decoratief bedoeld is en aldus elementen kunnen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Ook bestaat de garantie dat de bestelde goederen voldoen aan alle bestaande wetgeving.

Voor het leveren van (gebruiks)-goederen wordt de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar gehanteerd indien het product niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Homedi | apotheek Lamoot NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet naleven van wetgeving die van kracht is in het land van ontvangst. De aansprakelijkheid is gelimiteerd tot de waarde van de desbetreffende bestelling.

Artikel 8 | Aansprakelijkheid

Het aanbod van niet-voorschriftplichtige medicatie op de online farmacie Homedi, dient met voorzichtigheid gebruikt te worden. Het innemen van deze geneesmiddelen dient op advies van uw behandelende (para)medicus te gebeuren.

Homedi houdt informatie met betrekking tot de voorgaande bestellingen om logistieke doeleinden. Niet limitatieve waarschuwingen zoals bevraging over bijwerkingen, dosiscontrole, mogelijke interacties door een apotheker van apotheek Lamoot NV zijn mogelijk maar niet systematisch. Bij twijfels adviseren wij steeds om contact op te nemen met één van onze apothekers of uw behandelende (para)medicus te consulteren. Dit om de volledige medische achtergrond in acht te kunnen nemen.

Bij eventuele twijfels over het gebruik van uw niet-voorschriftplichtige medicatie, adviseert apotheek Lamoot NV om niet over te gaan tot uw bestelling en vooreerst advies in te winnen van een (para)medicus. De regelgeving en deontologie van het apothekersberoep impliceert ook het mogelijk weigeren van bepaalde bestellingen volgens het inschattingsvermogen van de apotheker-titularis.

De aansprakelijkheid van apotheek Lamoot NV, hierna vernoemd Homedi, is steeds en in eender welk geval beperkt tot het bedrag van de aangekochte producten welke het voorwerp uitmaken van de discussie met de Klant.

De Klant wordt steeds gewezen op het belang van het aandachtig lezen van patiëntenbijsluiters van aangekochte geneesmiddelen. Deze worden door de fabrikant toegevoegd aan de producten. Deze informatie dient door de Klant gerespecteerd te worden.

Een correcte en mooie voorstelling van de producten wordt bij Homedi hoog in het vaandel gedragen. Homedi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor menselijke vergissingen of nalatigheden in de presentatie van de te koop aangeboden producten. De afbeeldingen op de website worden indicatief weergegeven en zijn geen bindende voorwaarde. Een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product in vergelijking met de afbeelding op de website kan nooit worden ingeroepen.

Noch apotheek Lamoot NV, noch de verantwoordelijke apotheker kan aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook als gevolg van een slecht gebruik van de aangekochte producten.

Noch apotheek Lamoot NV, noch de verantwoordelijke apotheker kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen in producten aangebracht door de fabrikant.

Noch apotheek Lamoot NV, nog de verantwoordelijke apotheker kan aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van externe sites waarnaar verwezen wordt op de website van Homedi.

Artikel 9 | Levering en uitvoering

Goederen en diensten worden geleverd op het opgegeven leveradres of gewenste afhaalpunt. Voor volgende postcodes in een straal rond Ieper wordt de levering uitgeoefend op een ecologische wijze door een lid van het apotheekteam zonder leveringskost. Met uitzondering van deze postcodes wordt de levering uitbesteed aan een externe koeriersdienst.


8900 Brielen               8900 Dikkebus
8900 Sint-jan              8902 Hollebeke
8902 Voormezele        8902 Zillebeke
8904 Boezinge            8904 Zuidschote
8906 Elverdinge          8908 Vlamertinge
8900 Ieper                 8970 Poperinge
8970 Reningelst          8972 Krombeke
8972 Proven               8972 Roesbrugge-haringe
8978 Watou               8950 Heuvelland
8950 Nieuwkerke        8951 Dranouter
8952 Wulvergem        8953 Wijtschate
8954 Westouter          8956 Kemmel
8958 Loker                8920 Langemark-Poelkapelle
8920 Bikschote          8920 Langemark
8920 Poelkapelle        8980 Zonnebeke
8980 Beselare            8980 Geluveld
8980 Passendale        8980 Zandvoorde
8640 Vleteren           8640 Oostvleteren
8640 Westvleteren     8640 Woesten
8957 Mesen


Bij een bestelling van een voorradig product met een levering in één van de gemeentes met bovenstaande postcode, wordt op werkdagen buiten het weekend de slagzin “voor 15u besteld, is dezelfde dag ontvangen” gehanteerd. In het geval dergelijke bestelling op een zaterdag gebeurt, wordt de slagzin “voor 13u besteld, is dezelfde dag ontvangen” gehanteerd.
Wanneer een artikel niet in stock is, wordt de Klant hiervan per mail op de hoogte gesteld met een voorziene leveringstermijn.

In een andere gemeente dan bovenstaande postcodes, wordt een bestelling ontvangen voor 15u (op werkdagen buiten het weekend) dan wel 13u (op zaterdag), dezelfde dag nog aangeboden aan de externe koeriersdienst. Homedi bevestigt deze afgifte per mail met een weergegeven trackingscode. Homedi ziet erop toe dat een uiterst snelle levering wordt gewaarborgd en kan hiervoor de keuze van koersdienst laten afhangen.

Bovenstaande principes van levering op de dag van bestelling gelden uiteraard slechts op werkdagen van apotheek Lamoot NV en niet tijdens haar verlofperiodes of andere sluitingsdagen.

Verzendingen aan de Klant gebeuren steeds op risico van de Klant.

De Klant wordt geacht de ontvangen goederen onmiddellijk te controleren. In geval van beschadiging tijdens transport of niet overeenstemmende artikelen in de bestelling, dient dit asap te worden medegedeeld per mail (hallo@homedi.be) binnen de 3 kalenderdagen.

Artikel 10 | Overmacht

In geval van overmacht is het voorbehouden aan Homedi om de verplichtingen niet na te komen. Deze kunnen opgeschort worden voor de duur van de overmacht ofwel definitief ontbonden worden.


Onder de definitie van overmacht valt elke omstandigheid buiten de wil en controle die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Niet-limitatieve vormen van overmacht kunnen zijn: brand, stakingen, energiepannes, telecomstoringen, netwerkstoringen, foutieve protocolinstellingen, wijzigingen in standard operating procedures, tijdelijk niet beschikbaar zijn van hard- en/of software, niet tijdige levering van toeleveranciers of derde partijen.

Artikel 11 | Intellectuele eigendom

Homedi® is als geregistreerd merk, samen met de vormgeving op de website, het logo, de slagzin en campagnebeelden eigendomsrecht van apotheek Lamoot NV. De logo’s, teksten, foto’s, namen en de communicatie op de website van Homedi met uitbreiding zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van de fabrikanten of toeleveranciers.

Het is uitdrukkelijk verboden om gebruik te maken en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12 | Klachtenregeling en geschillen

Homedi streeft naar 100% tevredenheid bij al hun klanten. Indien er toch klachten over bepaalde zaken zouden zijn, kan je contact opnemen via het mailadres hallo@homedi.be. De klacht wordt binnen de 7 kalenderdagen behandeld.

Op alle afgesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht. De rechtbanken van de zetel van de apotheek Lamoot NV zijn bevoegd in het geval van gerechtelijke geschillen, doch indien de Klant een consument is, woonachtig in België, kan deze ervoor opteren om de rechtbanken van zijn woonplaats bevoegd te achten.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elkeaanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Homedi wenst op de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting te wijzen en in het bijzonder op de volgende (online) platformen:
• Belmed-platform
• Europees Online Geschillenbeslechting Platform

Artikel 13 | Privacy

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Homedi.